Terms of use

De Astena website is opgezet om u te informeren over de Astena-organisatie en haar producten en services.
Details kunt u onder de verschillende menu-items vinden.

Het gebruik van de website

www.astena.be (de "Website) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze Website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Astena behoudt zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige voorafgaande schriftelijke verwittiging. Wij nemen gegevensbeveiliging erg serieus. Meer details staan weergegeven onder de privacy statement.

Astena biedt u de mogelijkheid om informatie aan te vragen. Hiervoor gelden de volgende modaliteiten en voorwaarden.

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel alle informatie die op de Website wordt aangeboden, zorgvuldig werd samengesteld, geeft Astena geen enkele waarborg of garantie over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.
Astena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. Astena sluit specifiek alle aansprakelijkheid uit die zou kunnen voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie vermeld op de Website.
Astena spant zich in om de Website ten alle tijden beschikbaar te maken, doch kan hieromtrent geen enkele waarborg geven. Astena behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid ten allen tijde te beperken of uit te stellen en de Website voor eigen discretie te gebruiken. Astena kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit een beperking in het gebruik of een onbeschikbaarheid van de Website.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Astena niet gecontroleerd en Astena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Astena. Astena creëerde deze links uitsluitend om de bezoekers van haar site aanvullende diensten of informatie te bieden.

Astena kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico's zoals virussen of software- of hardwarepannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Inhoud en presentatie van de Website

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logo's, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Astena

2. Documenten

Astena staat het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto's, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van Astena duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

3. Namen

Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.
 

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de Website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen (België) en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.