Privacy Principles

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is erg belangrijk voor Astena.

Astena verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Astena verbindt zich er dan ook toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.

In dit statement informeren we u over welke gegevens Astena verzamelt wanneer u de Website bezoekt en voor welk doel deze worden gebruikt:

1. Klantgegevens

In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven.
Wanneer de gebruiker zich evenwel wenst aan te melden op de Website of wanneer hij wenst te genieten van bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden (ontvangen nieuwsbrief, opvragen informatie, enz.), moet Astena kunnen beschikken over sommige gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.
Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: bieden van de nodige service en informatie over onze producten en diensten, verzenden nieuwsbrief, direct marketing- of promotieacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten
De bezoeker kan zijn recht op toegang, verbetering en, in geval van direct marketing, verwijdering van zijn persoonsgegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk verzoek daartoe te richten aan Astena door het versturen van een e-mail naar info@astena.be.

2. Doorgeven persoonlijke gegevens

Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van Astena en de andere organisaties en bedrijven binnen de Astena-groep en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

3. Technische gegevens

De Website maakt gebruik van "cookies", en dit om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door de Website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst te leveren.
De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. De gebruiker wordt er evenwel op gewezen dat, indien hij de installatie van cookies weigert, sommige webpagina's van de Website zich mogelijks niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn.

4. Links

Deze Privacy Statement is alleen geldig voor de Website van Astena en niet voor andere bedrijven waarnaar via een hyperlink wordt verwezen op de Website.