Disclaimer

Algemeen

Elke bezoeker mag deze website evenals de informatie op deze website gebruiken voor zover de onderstaande voorwaarden integraal worden nageleefd. Elke bezoeker wordt geacht van onderstaande voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder voorbehoud aanvaard te hebben. Astena behoudt zich bovendien het recht voor om onderstaande voorwaarden op elk moment te kunnen aanpassen.

Inhoud en gebruik van de website

Astena besteedt veel tijd en inspanningen aan haar website en streeft ernaar alle informatie zo volledig mogelijk, zo juist mogelijk en zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurend geleverde inspanningen kan Astena onmogelijk garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Astena alle mogelijke inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te herstellen. Astena sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van een kans, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie, …), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door Astena gepubliceerde aanbiedingen en webpagina's. Astena spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Astena kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Astena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Intellectuele eigendomsrechten

De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Astena. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt U ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet U hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Astena verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet verplicht is.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De door U meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt om uw (aan)vraag te beantwoorden en worden opgenomen in het adressenbestand van Astena NV teneinde U op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten. U hebt steeds het recht op toegang, verbetering en schrapping van deze gegevens.

Geschillen

In geval van betwistingen is enkel het Belgisch recht van toepassing